TDK Ösztöndíj - Őszi felhívás 2015

Tájékoztatom, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel az Apáczai Kar a Talentum Műhely (Tamop 422B) projekten belül pótplyázatot hirdet a kari hallgatói tudományos diákköri  kutatások támogatására.

A program címe:

TDK Ösztöndíj - Ösztöndíj - Őszi felhívás - 2015

 

További részletek és jelentkezés:

 

 


Pályázati felhívás
Pedagógus, gyógypedagógus, szociálpedagógus hallgatók figyelmébe!

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet három napos nyári tábort szervez pedagógus hallgatók számára a Balaton partján 3 turnisban június 8-tól . A programok gyakorlati-tréning jellegű programok.

A tábor INGYENES, viszont regisztrációhoz kötött!

Az érdeklődők az alábbi linken jutnak további tájékoztatáshoz:


Pályázati felhívás a köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)  64.§ (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, az oktatásért felelős miniszter felhívása és a NYME SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat 107. §-a alapján :

1.      A köztársasági ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. Összege a 2015-ben az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 34 000 Ft havonta.

2.      Köztársasági ösztöndíjra az intézmény azon teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, legalább 55 kreditet megszereztek és tanulmányi átlageredményük félévente legalább 4,5.

3.      A 2015/2016. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2015/2016. tanévben folyósítható; amennyiben a hallgató - a képzési időnek megfelelően - páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2015/2016. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2015/2016. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.

4.      Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel - kivéve az előző (3.) pontban meghatározott esetben -, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható.            Nem szűnik meg azonban az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv.59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint -, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz az Nftv. alapján a köztársasági ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként).

5.      A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

6.      A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel előbb létesített hallgatói jogviszonyt.

7.      Pályázatot az egyetem rektorának címezve a Tanulmányi Osztályra kell leadni egy eredeti és egy másolati példányban 2015. június 19-ig  12 h-ig. Mellékletek későbbi pótlására nincs lehetőség.                                                                                                              Pontozási rendszer elveit a Juttatási és Térítési Szabályzat Kari kiegészítés 1.sz. melléklete tartalmazza.
Formai követelmény: A/4 PP gyorsfűzőben lefűzött az eredeti és a másolati példány is.                                                                                                                                
Mellékletek: féléves átlagok igazolása, nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolat, egyéb igazolások
Az adatlap és melléklete letölthető a honlapról
( Oktatás/ Formanyomtatványok / Koztarsasagi osztondij palyazati lap, Koztarsasagi osztondij melléklet ) és beszerezhető a Tanulmányi Osztályon.                                                                                                

Határidőn túl leadott és hiányos pályázatot nem áll módunkban elfogadni!


Diplomamentő Program
Ösztöndíj portál

Hallgatók számára elérhető ösztöndíjak, pályázatok, szakmai gyakorlatok, versenyek, díjak, kurzusok napi frissítésű listája www.campushungary.hu